DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole nr 3 i Żłobek Miejski w Głubczycach zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 i Żłobka Miejskiego w Głubczycach.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Przedszkolu nr 3 dla strony przedszkole3glubczyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLE3GLUBCZYCE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 93,23%.

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Komplikowicz–Serwetnicka, przedszkole3glubczyce@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774853347. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole nr 3 oraz Żłobek Miejski w Głubczycach mieszczą się w dwóch budynkach połączonych ze sobą łącznikiem oraz są usytuowane przy ulicy Wałowej 4, 48-100 Głubczyce.

a) Do budynku Przedszkola prowadzą 3 wejścia:

-główne od ulicy Wałowej po schodach na parter przedszkola, gdzie mieszczą się sale 4 grup przedszkolnych, sekretariat i kancelaria dyrektora, domofon po schodach na wysokości około 1 metra,

– od ulicy Wałowej po schodach na piętro przedszkola, gdzie znajduje się sala grupy przedszkolnej, 2 sale żłobkowe oraz kuchnia, domofon po schodach na wysokości około 1 metra,

– łącznikiem, do którego jest wejście schodami od strony ul. Wałowej oraz wejście od podwórka od strony sklepu „Delikatesy Centrum”, tym wejściem można dostać się na parter przedszkola, schodami kuchennymi na piętro przedszkola oraz do budynku żłobka.

b) do budynku Żłobka prowadzą 3 wejścia:

-główne od strony ul. Wałowej, do którego prowadzą schody i  podjazd dla wózków, domofon na wysokości około 1 metra, w budynku znajdują się 4 sale żłobkowe oraz łazienka dla niepełnosprawnych,

– tylne od strony podwórka, do którego prowadzą schody,

– łącznikiem, do którego jest wejście od strony ul. Wałowej oraz wejście od podwórka od strony sklepu „Delikatesy Centrum, wejście po schodach.

Pracownicy nie znają języka migowego, na terenie placówek jest zakaz wprowadzania psów, obok budynków nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2021r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2022r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 13.01.2023r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 25.01.2024r. – brak zmian

Skip to content